Sommer Residence – Banya Cap

 

REGULAMIN ZAWODÓW SOMMER BANYA CUP

SOMMER-BANYA CAP -kryteria-oceniania

FORMULARZ-ZGLOSZENIOWY – banya

 

Regulamin Turnieju IV Edycji Saunamistrzów

„SOMMER BANYA CUP”

IV edycja, 20-22 października 2023 roku, Hotel Sommer Residence Spa&Wellness,
Kuniów 101 a, 46 – 200 Kluczbork

I. Zasady ogólne turnieju.

1. Turniej odbywa się w dniach 20 – 22 październik 2023 roku.
2. Głównymi sponsorami turnieju są: firma Bassau oraz Resort Sauna Nad Rzeką , która ufundowała nagrody
w wysokości:
– za zajęcie 1 miejsca 1500zł
– za zajęcie 2 miejsca 1000zł
– za zajęcie 3 miejsca 500zł
3. Zawodników oceniać będzie Komisja Konkursowa składająca się z 7 sędziów. Wykonanie danej ceremonii
ocenia jednocześnie 4 sędziów.
4. Komisja Konkursowa ocenia zawodnika w 4 kategoriach: 1) Profesjonalizm, 2) Show, 3) Wzrost
temperatury , 4) Zapachy
5. W każdej kategorii każdy sędzia ma do dyspozycji określoną liczbę punktów, z możliwością przyznawania
punktów cząstkowych (z dokładnością do 0,1 pkt).
6. Dodatkowo zawodników będzie oceniała publiczność biorąca udział w danym seansie. Osoby głosujące
spośród publiczności w liczbie 12 wybierane są przed ceremonią poprzez losowanie, a po ceremonii
oddawane są głosy w jednej kategorii „Odczucia z seansu”. Osoby głosujące spośród publiczności mają do
dyspozycji od 0 do 10 pkt. Odrzucane są dwie skrajne oceny osób głosujących spośród publiczności. Punkty
publiczności nie liczą się do ogólnej noty zawodnika. Przewidziana jest osobna nagroda dla zawodnika
który zdobędzie największą liczbę punktów od publiczności. Nagrodę Publiczności sponsoruje firma Sauna
Mobilna w wysokości 300zł.
7. Szczegółowe zasady oceniania zawodnicy dostaną drogą mailową po zamknięciu listy zgłoszeń.

II. Zasady związane ze zgłaszaniem uczestnictwa do Turnieju.

1. Do turnieju może zgłosić się każdy Saunamistrz, nieletni za zgoda i opieka, przez cały czas trwania
turnieju, rodzica lub opiekuna prawnego.
2. Zgłoszenia prowadzane są na adres e-mail: info@sommer-gl.de, zaś formularz zgłoszeniowy dostępny
jest na stronie: http://sommerresidence.pl/
3. Po przesłaniu formularza zgłoszeniowego musi nastąpić akceptacja regulaminu turnieju.
4. Zgłoszenia do turnieju przyjmowane są do 30 września 2023 r. Liczba miejsc ograniczona. W
przypadku dużej ilości zgłoszeń, organizator zastrzega sobie możliwość rozszerzenia turnieju na piątek.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia.
6. Kolejność startów zostanie ustalona w drodze losowania.
7. Zawodnicy nie ponoszą kosztów uczestnictwa w turnieju.

III. Prawa i obowiązki Saunamistrzów oraz innych uczestników.

1. Saunamistrzowie biorący udział w turnieju jako zawodnicy mają zagwarantowane wejście do strefy
saun w dniach 20 – 22 pażdziernika 2023 roku. Saunamistrzom przysługują co najmniej dwa posiłki
podczas turnieju, napoje niegazowane oraz 1 nocleg z soboty 21 października 2018 r. na niedzielę 22
października 2023 r. Zawodnicy, którzy zajmą w turnieju miejsca 1-5 automatycznie kwalifikują się do
Turnieju Trzech Saun-Finał Finałów, który odbędzie się w styczniu 2024 roku.
2. Saunamistrz samemu organizuje sobie cały sprzęt , w tym również zapachy, konieczny do
przeprowadzenia ceremonii.. Saunamistrz może skorzystać z pomocy 2 pomocników podczas
przygotowania sauny przed ceremonią i posprzątania po jej zakończeniu.
3. Saunamistrzowie zobowiązują się do noszenia w trakcie trwania Mistrzostw koszulek dostarczonych
przez Organizatora.
4. Saunamistrzowie do dyspozycji będą mieć ograniczoną ilość wody do wylania na piec oraz nie
ograniczona do polewania publiczności, dozwolone jest chlapanie publiczności wodą oraz lodem,
dozwolone jest okładanie, biczowanie witkami, ale nie tymi które są używane do machania i chlapania
na piec. O chlapaniu rzucaniu lodem jak również biczowaniu witkami należy poinformować w
zapowiedzi, aby ewentualnie pominąć osoby które tego sobie nie życzą. Ze względów bezpieczeństwa
przy chlapaniu i rzucaniu lodem należy poprosić publiczność o zamknięcie oczu. Ze względów
higienicznych po każdorazowym użyciu witek na jednej osobie przed ponownym użyciem muszą być
zdezynfekowane. dozwolony jest kontakt saunamistrza z publicznością, podanie maseczki itp.
Zabronione jest używanie olejków eterycznych, do uzyskania zapachów mogą byś stosowane
naturalne świeże lub suszone zioła, witki, napary ziołowe lub herbaciane. Techniki rozprowadzania
powietrza dozwolone wszystkie oprócz ręczników. Liczymy na waszą kreatywność w tym temacie .

IV. Zasady związane z bezpieczeństwem w czasie Mistrzostw.

1. Zawodnicy zobowiązują się do bezwzględnego przestrzegania regulaminu turnieju oraz regulaminu
obiektu, a także Regulaminu Strefy Spa obowiązującego w Hotelu Sommer Residence Spa&Wellness.
2. Saunamistrz ma obowiązek na bieżąco nadzorować stan zdrowia uczestników ceremonii i ponosi
odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zdrowie uczestników ceremonii.
3. Każda osoba uczestnicząca w Mistrzostwach (Saunamistrzowie, Publiczność, Sędziowie) składa
oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych.

4. Każdy uczestnik ceremonii ma obowiązek uwzględnić swój stan zdrowia i nie przystępować do
ceremonii saunowej, jeżeli ze względu na stan zdrowia mogłyby mieć one negatywny wpływ na jego
życie, zdrowie, komfort fizyczny lub psychiczny. Zaleca się, aby wszyscy uczestnicy ceremonii przeszli
standardowe badania lekarskie w celu sprawdzenia ogólnego stanu zdrowia.
5. W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla zdrowia lub życia którejkolwiek osób uczestniczących w
ceremonii saunowej, każdy Sędzia ma obowiązek natychmiastowego przerwania ceremonii. W
przypadku usunięcia stanu w/w zagrożenia, ceremonia przerwana może ulec powtórzeniu po
zakończeniu ceremonii odbywanych w wylosowanej kolejności.

V. Postanowienia końcowe.

1. Regulamin Mistrzostw obowiązuje wraz z Regulaminem Oceniania Mistrzostw, regulaminem obiektu i
Regulaminem Strefy Spa, które stanowią odrębne dokumenty. Naruszenie zasad określonych w w/w
regulaminach może skutkować dyskwalifikacją zawodnika, a w przypadku rażącego lub dwukrotnego
naruszenia w/w zasad – wyproszeniem zawodnika z Hotelu Sommer Residence Spa&Wellness.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, jednakże nie później niż do zakończenia
przyjmowania zgłoszeń do turnieju, czyli do 31 sierpnia 2018 roku. Aktualny Regulamin dostępny jest
na http://sommerresidence.pl/.
3. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego i akceptacja jego postanowień końcowych jest równoznaczna
z akceptacją regulaminu turnieju, regulaminu obiektu oraz zasad oceniania.

Kryterium Oceniania

 

SOMMER BANYA CUP

Każdy saunamistrz będzie miał do dyspozycji ograniczoną ilość wody do wylania
na piec oraz nieograniczoną do polewania publiczności. Dozwolone jest zraszanie
publiczności wodą oraz lodem; dozwolone jest również wykonywanie masażu
czystymi witkami. O wykorzystaniu lodu, wody bądź witek w ceremonii
zapachowej należy poinformować uczestników przed rytuałem saunowym.
Ponadto używając w/w rekwizytów saunamistrz ma obowiązek poinformować
uczestników o konieczności zamknięcia oczu podczas seansu. Ze względów
higienicznych użyte witki każdorazowo muszą zostać zdezynfekowane. Mile
widziany jest kontakt saunamistrza z publicznością. Można wykorzystywać do
rytuału maseczki oraz peeling. Do uzyskania zapachu można zastosować
naturalne, świeże lub suszone zioła, witki, napary ziołowe i herbaciane.
Zabronione jest używanie olejków syntetycznych.

1. PROFESJONALIZM BAZA 7pkt:

Aby uzyskać 7 pkt. Bazowych od zawodnika oczekuje się:
przekręcenie klepsydry,
wyraźne przedstawienie swojej osoby
przedstawienie tematu seansu,
podanie czasu trwania ceremonii i użytych zapachów
dyskretnego obcieranie się z potu,
zmieszczenie się w czasie 8-15 min, czas mierzony od rozpoczęcia zapowiedzi.
Niedopuszczalne jest:
machanie ręcznikiem służącym do wycierania,
machanie częściami garderoby,
machanie ręcznikiem lub przedmiotem służącym do rozprowadzania ciepła leżącym bezpośrednio na
podłodze,
chlapanie własnym potem na uczestników,
picie wody z elementów służących do polewania,
pozostawianie rzeczy na drodze wyjścia z sauny, należy umożliwić klientom wyjście z sauny podczas
trwania seansu,
wnoszenie jakichkolwiek szklanych, ceramicznych lub łatwo tłukących się elementów do sauny,
używanie ostrych i niebezpiecznych narzędzi.

PUNKTY DODATKOWE:

Ciekawa zapowiedz od 0 do 1 pkt.
Dobry kontakt zawodnika z publicznością od 0-1 pkt.
Dobra organizacja pracy w saunie od 0 do 1pkt.

PUNKTY UJEMNE:

Niepełna zapowiedz od 0 do -1 pkt.
Nie przekręcenie klepsydry – 0,5 pkt.
Nieprzestrzeganie zasad higieny od 0 do -2 pkt.
Nieprzestrzeganie wytycznych odnośnie bezpieczeństwa w saunie od 0 do -2 pkt.
Odstępstwo czasowe za każdą 1 min – 0,5 pkt przekroczenie dopuszczalnego czasu powyżej 2 min
dyskwalifikacja.

2. SHOW BAZA 5 PKT:

Aby uzyskać 5 pkt. Bazowych od zawodnika oczekuje się:
dopasowanie muzyki i stroju do seansu,
spójność choreografii muzyki z tematem,
ubiór saunamistrza,
elementy dekoracji użyte do przeprowadzenia seansu,
wywołanie emocji związanych z tematem i założeniem seansu,
zrozumienie tematu seansu przez publiczność,
brak nudy i monotonii,
użycie trzech różnych przedmiotów do rozprowadzenia ciepła.

PUNKTY DODATKOWE:

Użycie więcej niż trzech różnych przedmiotów do rozprowadzania ciepła od 0-1 pkt.
Wybitny kontakt z publicznością od 0-1 pkt.
Przygotowanie atrakcji dla publiczności (np. poczęstunek) od 0-1 pkt.
Dodatkowe atrakcyjne elementy powiązane z Banią od 0-2 pkt.

PUNKTY UJEMNE:

Niespójność stroju i muzyki z seansem od 0 do -1 pkt.
Nuda i monotonia od 0 do -1 pkt.
Zastosowanie mniej niż trzech przedmiotów do rozprowadzania ciepła od 0 do 1pkt.

3. WZROST TEMPERATURY BAZA 5 PKT:

Aby uzyskać 5 pkt. Bazowych od zawodnika oczekuje się:
równomiernego i stopniowego podnoszenia temperatury,
bezpiecznego i kontrolowanego podnoszenie temperatury,
stopniowego wzrostu temperatury,
sprawdzania poziomu odczuwalnej temp. (w przypadku poważnej awarii pieca nie zależnej od
zawodnika która ma wpływ na przeprowadzenie seansu zawodnik będzie miał prawo do powtórzenia
seansu) ,
dbania o równomierne rozprowadzenie temperatury w całej saunie ,
efektywne rozprowadzenie ciepła w saunie – wymagane trzy techniki.

PUNKTY DODATKOWE:

Równomierne i stopniowe podnoszenie temperatury od 0 do 1 pkt
Reagowanie na zachowanie publiczności w saunie wynikające z podnoszenia temperatury od 0 do 1
pkt.

Racjonalne gospodarowanie przyznaną ilością wody i lodu od 0do 1 pkt.
Dodatkowe efektywne techniki rozprowadzania od 0 do 2 pkt.( każda dodatkowa techn. od 0 do 1pkt
max 2 techn. do bazy)

PUNKTY UJEMNE:

Brak wzrostu temperatury od 0 do -1 pkt.
Użycie mniej niż 3 techn. od 0 do -1 pkt.

4 UŻYCIE NATURALNYCH AROMATÓW ( ZIOŁA, ROSLINY) BAZA 5 PKT:

Aby uzyskać 5 pkt. Bazowych od zawodnika oczekuje się:
Użycia min. trzech naturalnych zapachów/ kompozycji zapachowych dobrze wyczuwalnych i
rozpoznawalnych.

PUNKTY DODATKOWE:

Ciekawy sposób podania zapachów od 0 do 2 pkt.
Użycie więcej niż 3 zapachów/ kompozycji od 0-2pkt.
Przedstawienie właściwości zdrowotnych użytych ziół, roślin od 0 do 1 pkt.

PUNKTY UJEMNE:

Negatywna reakcja publiczności od 0 do -1 pkt.
Użycie mniej niż trzech wymaganych zapachów od 0 do -1 pkt.
Słabo wyczuwalne lub przedawkowane zapachy od 0 do -1 pkt.