Sommer Residence – Hot

 

REGULAMIN ZAWODÓW SOMMER HOT

SOMMER-HOT -kryteria-oceniania

FORMULARZ-ZGLOSZENIOWY – hot

 

Regulamin Turnieju Saunamistrzów ekstramalnych „Hot Sommer”
IV edycja, 17-19 marzec 2023 roku, Hotel Sommer Residence Spa&Wellness,
Kuniów 101 a, 46 – 200 Kluczbork

I. Zasady ogólne turnieju.

1. Turniej odbywa się w dniach 17 – 19 marca 2023 roku.
2. Głównymi sponsorami turnieju są firma Bassau oraz Resort Sauna Nad Rzeką, które ufundowały nagrody w
wysokości:
– za zajęcie 1 miejsca 1500zł
– za zajęcie 2 miejsca 1000zł
– za zajęcie 3 miejsca 500zł
3. Zawodników oceniać będzie Komisja Konkursowa składająca się z 7 sędziów. Wykonanie danej ceremonii
ocenia jednocześnie 4 sędziów.
4. Komisja Konkursowa ocenia zawodnika w 4 kategoriach: 1) Profesjonalizm, 2) Show, 3) Wzrost
temperatury , 4) Zapachy
5. W każdej kategorii każdy sędzia ma do dyspozycji określoną liczbę punktów, z możliwością przyznawania
punktów cząstkowych (z dokładnością do 0,1 pkt).
6. Dodatkowo zawodników będzie oceniała publiczność biorąca udział w danym seansie. Osoby głosujące
spośród publiczności w liczbie 12 wybierane są przed ceremonią poprzez losowanie, a po ceremonii
oddawane są głosy w jednej kategorii „Odczucia z seansu”. Osoby głosujące spośród publiczności mają do
dyspozycji od 0 do 10 pkt. Odrzucane są dwie skrajne oceny osób głosujących spośród publiczności. Punkty
publiczności nie liczą się do ogólnej noty zawodnika. Przewidziana jest osobna nagroda dla zawodnika
który zdobędzie największą liczbę punktów od publiczności. Nagrodę Publiczności sponsoruje firma Sauna
Mobilna w wysokości 300zł.
7. Szczegółowe zasady oceniania zawodnicy dostaną drogą mailową po zamknięciu listy zgłoszeń.

II. Zasady związane ze zgłaszaniem uczestnictwa do Turnieju.

1. Do turnieju może zgłosić się każdy Saunamistrz, nieletni za zgoda i opieka, przez cały czas trwania
turnieju, rodzica lub opiekuna prawnego.
2. Zgłoszenia prowadzane są na adres e-mail: info@sommer-gl.de, zaś formularz zgłoszeniowy dostępny
jest na stronie: http://sommerresidence.pl/
3. Po przesłaniu formularza zgłoszeniowego musi nastąpić akceptacja regulaminu turnieju.
4. Zgłoszenia do turnieju przyjmowane są do 28 lutego 2023 r. Liczba miejsc ograniczona. W przypadku
dużej ilości zgłoszeń ,organizator zastrzega sobie możliwość rozszerzenia turnieju na piątek.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia.

6. Kolejność startów zostanie ustalona w drodze losowania.
7. Zawodnicy nie ponoszą kosztów uczestnictwa w turnieju.

III. Prawa i obowiązki Saunamistrzów oraz innych uczestników.

1. Saunamistrzowie biorący udział w turnieju jako zawodnicy mają zagwarantowane wejście do strefy
saun w dniach 17-19 marca 2023 roku. Saunamistrzom przysługują co najmniej dwa posiłki podczas
turnieju, napoje niegazowane oraz 1 nocleg z soboty 18 marca 2023 r. na niedzielę 19 marca 2023 r.
Zawodnicy, którzy zajmą w turnieju miejsca 1-5 automatycznie kwalifikują się do Turnieju Trzech
Saun-Finał Finałów, który odbędzie się w styczniu 2024 roku.
2. Saunamistrz samemu organizuje sobie cały sprzęt , w tym również zapachy, konieczny do
przeprowadzenia ceremonii.. Saunamistrz może skorzystać z pomocy 2 pomocników podczas
przygotowania sauny przed ceremonią i posprzątania po jej zakończeniu.
3. Saunamistrzowie zobowiązują się do noszenia w trakcie trwania Mistrzostw koszulek dostarczonych
przez Organizatora.
4. Saunamistrzowie są zobowiązani do wykonania ceremonii przy użyciu jednego cebrzyka i maksymalnie
sześciu kul śnieżnych.

IV. Zasady związane z bezpieczeństwem w czasie Mistrzostw.

1. Zawodnicy zobowiązują się do bezwzględnego przestrzegania regulaminu turnieju oraz regulaminu
obiektu, a także Regulaminu Strefy Spa obowiązującego w Hotelu Sommer Residence Spa&Wellness.
2. Saunamistrz ma obowiązek na bieżąco nadzorować stan zdrowia uczestników ceremonii i ponosi
odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zdrowie uczestników ceremonii.
3. Każda osoba uczestnicząca w Mistrzostwach (Saunamistrzowie, Publiczność, Sędziowie) składa
oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych.
4. Każdy uczestnik ceremonii ma obowiązek uwzględnić swój stan zdrowia i nie przystępować do
ceremonii saunowej, jeżeli ze względu na stan zdrowia mogłyby mieć one negatywny wpływ na jego
życie, zdrowie, komfort fizyczny lub psychiczny. Zaleca się, aby wszyscy uczestnicy ceremonii przeszli
standardowe badania lekarskie w celu sprawdzenia ogólnego stanu zdrowia.
5. W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla zdrowia lub życia którejkolwiek osób uczestniczących w
ceremonii saunowej, każdy Sędzia ma obowiązek natychmiastowego przerwania ceremonii. W
przypadku usunięcia stanu w/w zagrożenia, ceremonia przerwana może ulec powtórzeniu po
zakończeniu ceremonii odbywanych w wylosowanej kolejności.

V. Postanowienia końcowe.

1. Regulamin Mistrzostw obowiązuje wraz z Regulaminem Oceniania Mistrzostw, regulaminem obiektu i
Regulaminem Strefy Spa, które stanowią odrębne dokumenty. Naruszenie zasad określonych w w/w
regulaminach może skutkować dyskwalifikacją zawodnika, a w przypadku rażącego lub dwukrotnego
naruszenia w/w zasad – wyproszeniem zawodnika z Hotelu Sommer Residence Spa&Wellness.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, jednakże nie później niż do zakończenia
przyjmowania zgłoszeń do turnieju, czyli do 28 lutego 2023 roku. Aktualny Regulamin dostępny jest
na http://sommerresidence.pl/.
3. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego i akceptacja jego postanowień końcowych jest równoznaczna
z akceptacją regulaminu turnieju, regulaminu obiektu oraz zasad oceniania.

Kryterium Oceniania

 

PROFESJONALIZM
1 ZAPOWIEDZ/POWITANIE (0-3): wyraźne przedstawienie Swojej osoby, przedstawienie tematu seansu, podanie czasu trwania ceremonii i użytych olejków zapachowych

2 HIGIENA (0-3): dyskretne obcieranie się z potu, niedopuszczalne jest machanie ręcznikiem służącym do wycierania ,częściami garderoby, jak również ręcznikiem lub przedmiotem służącym do rozprowadzania ciepła, leżącego bezpośrednio na podłodze (podłoga jest przyjęta jako nieczysta wiec rzeczy służące do rozprowadzania ciepła nie mogą mieć z nią kontaktu) , chlapanie własnym potem na uczestników jest niedopuszczalne, picie wody z elementów służących do polewania jest zabronione.

3 DBANIE O BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW SEANSU (0-3): niedopuszczalne jest pozostawianie rzeczy na drodze wyjścia z sauny, należy umożliwić klientom wyjście z sauny podczas trwania seansu w przypadku złego samopoczucia lub innych zaistniałych sytuacji zagrażających bezpieczeństwu przebywających w saunie gościom nawet wtedy jeśli będziemy musieli przerwać seans , reagowanie na zachowanie gości w saunie, zabronione jest wnoszenie jakichkolwiek szklanych ceramicznych lub łatwo tłukących się elementów do sauny, zabronione jest używanie ostrych niebezpiecznych narzędzi

4 PRZESTRZEGANIE NORM CZASOWYCH 8-13 MINUT (0-1): czas liczony jest od momentu rozpoczęcia zapowiedzi, zapowiedz może być przy otwartych drzwiach, czas ceremonii nie może przekroczyć 13 min. Odstępstwo czasowe o 1 min skutkuje -0.5p natomiast przekroczenie dopuszczalnych ram czasowych powyżej 2 min dyskwalifikacja.

SHOW
1 EMOCJE(0-3): wywołanie pozytywnych emocji związanych z tematem i założeniem seansu, zrozumienie tematu seansu przez publiczność , brak nudy i monotonii

2 DOPASOWANIE MUZYKI, STROJU ŚWIATEŁ DO ZAPLANOWANEGO SHOW (0-3): spójność choreografii muzyki i świateł z tematem, ubiór saunamistrza, elementy dekoracji użyte do przeprowadzenia seansu ( ze względu na specyfikę zawodów ochrona dłoni i stóp nie musi być spójna z ubiorem, może być zakładana i zdejmowana w dowolnym momencie, lecz ochrona dłoni traktowana jako element służący do machania i nie może leżeć na ziemi )

3 PRAWIDŁOWE UŻYCIE WIĘCEJ NIŻ 3 TECHNIK (0-3) : opanowanie i kontrola techniki, efektowne prowadzenie ręcznika i innych rzeczy służących do rozprowadzania ciepła, użycie ciekawych przedmiotów do machania i polewania które komponują się z tematem seansu

4 KONTAKT ZAWODNIKA Z PUBLICZNOŚCIA (0-1) dobry, niewymuszony kontakt z publicznością

WZROST TEMPERATURY
1. RÓWNOMIERNE PODNOSZENIE TEMPERATURY (0-3) bezpieczne i kontrolowane podnoszenie temperatury, temperatura musi wzrastać stopniowo, sprawdzanie poziomu odczuwalnej temp. w przypadku poważnej awarii pieca nie zależnej od zawodnika która ma wpływ na przeprowadzenie seansu zawodnik będzie miał prawo do powtórzenia seansu , dbanie o równomierne rozprowadzenie temperatury po całej saunie

2. ROZPROWADZANIE CIEPŁA W TRAKCIE SEANSU – EFEKTYWNOŚĆ (0-3): odczuwalne podmuchy na każdym poziomie w saunie, ciekawe, nowe i efektywne sposoby rozprowadzania ciepła

3. PROFESJONALNE GOSPODAROWANIE PRZYZNANA ILOŚCIĄ WODY I LODU (0-3): 6 kul lodowych przygotowanych przez pracownika obiektu i 1 wiadro wody (taka sama ilość wody i lodu dla każdego zawodnika)

4. REAGOWANIE NA ZACHOWANIE PUBLICZNOŚCI W SAUNIE WYNIKAJĄCE Z PODNOSZENIA TEMPERATURY (0-1)

DOBÓR ZAPACHÓW
1. WYCZUWALNOŚĆ ZAPACHÓW (0-3): wyczuwalność i rozpoznanie zapachów w trakcie trwania seansu, ( szybko się ulotnił czy długo aromat był wyczuwalny)

2. SPOSÓB PODANIA ZAPACHÓW (0-3): umiejętny sposób podania olejków ( kule lodowe powinny być podane w ten sposób aby uniknąć spalenia olejku) wyjątkowy sposób aplikacji olejków, czy w zapowiedzi było podane działanie aromaterapii olejków użytych w seansie

3. UMIEJĘTNE DAWKOWANIE I KOMPONOWANIE ZAPACHÓW, BRAK ZŁYCH REAKCJI PUBLIKI(0-3)
4. SPÓJNOŚĆ ZAPACHÓW Z SEANSEM (0-1)